Liittovaltion Urarikollisia koskevat lait: ankarat seuraukset rikollisen elämän kannalta

Yhdysvaltain Rangaistusohjeet (United States Sentencing Guidelines, U. S. S. G.) tarjoavat merkittävästi tehostettuja rangaistuksia henkilöille, joita pidetään ”urarikollisina.”Nämä vastaajat saavat tyypillisesti lisääntyneitä rikosasteita ja rikoshistorian luokkia, jotka lopulta johtavat laajaan rangaistusalueeseen, joka voidaan– tai joissakin tapauksissa täytyy – määrätä.

vaikka urasyyllisyysvaatimukset voivat vaikuttaa suhteellisen suoraviivaisilta, asiaa koskevien ohjesäännösten kielellisessä ja soveltamisessa ilmenevä hienoinen vivahde voi usein aiheuttaa sekaannusta tuomioistuinten, asianajajien ja vastaajien keskuudessa. Tämän vuoksi on tarpeen laatia kattava yleiskuva ja ymmärtää urarikollisen osatekijät.

mitkä ovat urarikolliselle asetetut vaatimukset?

vastaaja on urarikollinen, jos (1) hän oli vähintään 18-vuotias välittömän rikoksen tekohetkellä; (2) rikos vakaumus on törkeä rikos väkivaltarikos tai törkeä valvottu päihderikos; ja (3) vastaajalla on vähintään kaksi aiempaa törkeää tuomiota joko väkivaltarikoksesta tai valvotun aineen rikoksesta. KS.U. S. S. G. §4B1.1(A).

vastaajan Ikä rikoksen tekohetkellä

muista rikoshistoriasäännöksistä poiketen vain aikuisen tuomiot (eli syyllisyyden toteaminen oikeudenkäynnillä tai valitusperusteella, jos vastaaja täyttää 18 vuotta) voivat olla urasyyllisen ohjeen mukaan esirikos. ffere on rajoitettu poikkeus tähän sääntöön, jonka mukaan ennen täysi – ikäisyyttä annetut tuomiot voidaan ottaa huomioon, jos aiempi tuomio luokitellaan aikuisena annetuksi tuomioksi sen lainkäyttöalueen lakien mukaan, jossa tuomio on annettu.

vaatimukset täyttävät rikokset

jotta niitä voidaan pitää urarikollisina, sekä taustalla olevan rikoksen että ehdotetun esirikoksen on oltava joko väkivalta-ja/tai huumausainerikos (- rikokset). Lisäksi vastaaja on täytynyt tuomita esirikoksesta ennen kuin he syyllistyivät liittovaltion rikokseen.

väkivaltarikos käsittää minkä tahansa osavaltion tai liittovaltion rikoksen, josta voidaan tuomita vankeusrangaistus yli vuoden pituiseksi ajaksi ja joka: (1)sisältää fyysisen voiman käytön, käytön yrityksen tai sen uhkaamisen toisen henkilöä kohtaan; tai (2) on murha, vapaaehtoinen tappo, kidnappaus, törkeä pahoinpitely, väkisin tehty sukupuolirikos, ryöstö, tuhopoltto, kiristys tai ampuma-aseen tai räjähdysaineen käyttö tai laiton hallussapito. 4B1. 2 kohdan a alakohta.

valvottavan aineen rikoksella tarkoitetaan ”n rikosta liittovaltion tai osavaltion laissa, josta rangaistaan vankeutta yli vuoden ajaksi ja joka kieltää valvottavan aineen (tai väärennetyn aineen) valmistuksen, maahantuonnin, viennin, jakelun tai jakelun tai valvottavan aineen (tai väärennetyn aineen) hallussapidon tarkoituksenaan valmistaa, tuoda, viedä, jakaa tai luovuttaa.”U. S. S. G. §4B1.2(b). Toisin kuin muut lakisääteiset huumeparannukset, tämä ohjesäännös on rajoitettu rikoksiin, joihin liittyy huumeiden jäljittämistä, eikä sitä sovelleta tuomioihin, jotka rajoittuvat valvottavan aineen hallussapitoon.

urarikosmääräyksiin sisältyy myös tuomioita sopimattomista rikoksista, kuten avunannosta avunantoon, vehkeilyyn ja väkivaltarikoksen tai huumausainerikoksen yritykseen. Tuomioistuimet kuitenkin yleensä edellyttävät, että rikokseen sisältyy aineellisen rikoksen tekemistä tai helpottamista koskeva tahallisuus.

vaatimus erillisistä rangaistuksista

urasäännöksissä edellytetään vähintään kahta predikaattirangaistusta – eli rangaistusta, joka määrätään hyväksyttävistä väkivalta-tai huumerikoksista. Yleensä aiemmat tuomiot lasketaan erikseen, jos ne johtuvat erillisestä oikeudenkäynnistä. Kuitenkin, jos predikaattirikoksia ei eroteta väliintulevalla pidätyksellä – eli pidätyksellä ensimmäisestä rikoksesta ennen toisen rikoksen tekemistä – U. S. S. G. määrää, että tuomioita käsitellään yhtenä rangaistuksena, jos: (1) tuomiot johtuivat rikoksista, jotka sisältyivät samaan veloitusvälineeseen; tai (2) tuomiot langetettiin samana päivänä.

yhtenä rangaistuksena käsiteltävä aiempi tuomio voi olla predikaattirikos, kunhan yksittäisistä tuomioista olisi saatu rikoshistoriallisia pisteitä ilman yhden rangaistuksen sääntöä. Predikaattirikoksena voidaan käyttää enintään yhtä edeltävää tuomiota tietyssä yksittäisessä lauseessa.

Predikaattirangaistusten aikarajoitukset

aiemmilla rikostuomioilla on erityisiä aikarajoituksia, jotka voivat toimia predikaattina usein tämän lain mukaan. Sovellettava määräaika riippuu määrätyn rangaistuksen pituudesta. Jokaiselle yli 13 kuukauden vankeusrangaistukseen johtavalle aikuisrangaistukselle on 15 vuoden aikaraja. Siten tuomio, joka ylittää 13 kuukautta voi toimia predikaattina niin kauan kuin se määrättiin 15 vuoden kuluessa taustalla olevasta rikoksesta tai johti vankeusrangaistukseen minkä tahansa osan 15 vuoden ajanjaksosta. Aiempiin, alle 13 kuukauden tuomioihin on 10 vuoden aikaraja. On tärkeää, että tämä ajanjakso alkaa siitä päivästä, jona aiempi tuomio määrättiin, riippumatta siitä, milloin se on langetettu.

muut tuomioon vaikuttavat tekijät

urarikollinen voi saada alennusta vastuun ottamisesta; muita U. S. S. G.: n oikaisuja, joko ylös-tai alaspäin, ei kuitenkaan voida soveltaa. Lisäksi tuomioistuimilla on harkintavaltaa määrätä ylös-tai alaspäin suuntautuvia lähtöjä. Eric Nemecek

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.