Noninvasiivinen esiasetettu ilmanvaihto Cheyne-Stokesin hengityksen hoitoon unen aikana

Keskustelu

tässä tutkimuksessa on osoitettu, että NPPV voi merkittävästi vähentää CSR: ää ja sen osana esiintyvää keskiuniapneaa kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. NPPV pienensi AHI: tä merkittävästi kaikilla potilailla. Erityisesti, NPPV toimi tehokkaasti myös silloin, kun laitteet olivat spontaani / ajastettu tilassa. Tämä hengityksen paraneminen unen aikana johti siihen, että kiihottumien määrä väheni selvästi. Tämä unen pirstoutumisen huomattava väheneminen liittyi univaiheiden kokonaiskeston säilymiseen, mikä viittasi unen vakiintumiseen ja paranemiseen. SWS-ja REM-unen kokonaismäärä ei kuitenkaan lisääntynyt merkittävästi.

CSR on vuorovesitilavuuden crescendo-decrescendo-oskillaatio, jota esiintyy pääasiassa kevyessä unessa kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. CSR: ää on havaittu hypokapnian yhteydessä,keskimääräinen Tc, CO2 5, 6 ja TC ja CO2 eivät nouse unen alkaessa, kuten on havaittu normaaleilla tutkimushenkilöillä ja sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joilla ei ole CSR 25: tä. Erityiset mekanismit, jotka johtavat yhteiskuntavastuuseen CHF: ssä, ovat vielä täysin selittämättä, mutta lisääntynyt hengityskone ja hengitysvaste hiilidioksidille näyttää olevan keskeinen 3, 26.

nCPAP: n on osoitettu vähentävän yritysten yhteiskuntavastuuta 1 kuukauden totuttelun jälkeen. Myös sydämen toimintakyvyn paranemista todettiin nCPAP-hoidon jälkeen 27. Useissa satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutkimuksissa yhdestä keskuksesta nCPAP: n on myös osoitettu parantavan sekä unen laatua että päiväsaikaan tapahtuvaa sydänlihaksen toimintaa 14-16. Paranemisen mekanismeina ajateltiin intratoraakkipaineen lisääntymistä sekä hengityskatkosten ja unesta heräämisen vähenemistä. Muut ryhmät ovat kuitenkin ilmoittaneet, ettei CSR ole muuttunut tai lisääntynyt ncpap: n akuutin annostelun aikana ja että hoito on huonosti siedetty 17-19. Keskusten välisten erojen syyt voivat liittyä yhteistoimintasuunnitelman sopeutumisen kestoon, käytetyn yhteistoimintasuunnitelman tasoon ja yhteiskuntavastuun vakavuuteen. Nykyisellä tutkimuskeskuksella on laaja kokemus nCPAP-hoidon aloittamisesta, mutta sydämen vajaatoimintapotilailla ei useinkaan ole oireenmukaista vastetta ja he ovat huonosti nCPAP: n mukaisia pitkällä aikavälillä huolimatta sairaalan totuttelusta ja intensiivisestä kotihoidosta. Happihoidon on osoitettu vähentävän osittain CSR 11, 28 ja sympaattinen sävy 29 sekä lisäävän liikunnan sietokykyä 28, joskaan oireiden tai kognitiivisten toimintojen paranemista ei havaittu 4 viikon jälkeen tuoreessa tutkimuksessa 29. Tuore raportti dokumentoi lisähappea ja hiilidioksidia yhdistetyn käytön tehokkuuden yritysten yhteiskuntavastuun vähentämisessä, vaikka tämä hoito johti mahdollisesti haitalliseen sympaattisen aktivaation lisääntymiseen 30. Javaheri ym. 12 ehdotti teofylliinin käyttöä satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa keskeisten hengityskatkosten määrä väheni hoitoryhmässä. Valitettavasti tämän tutkimuksen tulokset sekoittuivat hapenottoon samanaikaisesti hoitojakson aikana. Tällä hetkellä ei siis ole yleisesti hyväksyttyä hoitoa yritysten yhteiskuntavastuuseen.

Noninvasiivista ilmanvaihtoa käytetään laajalti hengitysvajausta sairastavien potilaiden hoidossa. Tällä modaliteetilla hoidettuja potilaita olivat ne, joilla oli rintakehän epämuodostumia, hermo-lihassairaus, hengityshäiriöiden hallinta ja keuhkosairaus 31. Noninvasiivista ilmanvaihtoa käytetään näissä olosuhteissa pyrittäessä poistamaan yöllisiä hypoventilaatiojaksoja ja siten normalisoimaan kaasun vaihtoa. Kirjoittajat ovat aiemmin raportoineet menestyksestään noninvasive ilmanvaihto kautta tilavuus valmiiksi laitteen potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta ja vaikea CSR 20. Huolimatta sen tehokkuudesta yritysten yhteiskuntavastuun vähentämisessä (AHI: 54±14-5±6 * h-1), useat potilaat eivät sietäneet laitetta kotioloissa, mikä johtui osittain asetetun hengitystaajuuden pakollisuudesta ja inspiratorisen laukaisun tunteettomuudesta. Paineasetuslaitteita käytetään yhä laajemmin hengitysvajauksen hoidossa niiden tehokkuuden, helppokäyttöisyyden ja lisääntyneen mukavuuden vuoksi 21, 22.

tässä tutkimuksessa esiasetettu ilmanvaihto pienensi AHI: tä merkittävästi 49±10: stä 6±5·h−1: een. Vaikka on selvää, että jos potilas voi sietää tuulettamista ja pysyä unessa, jos valtimon hiilidioksidi pysyy alle potilaan oman hengityskatkoksen kynnyksen 7, hengityskone ohittaa taustalla olevan hengitysrytmin häiriön. Uskotaan,että NPPV vaimentaa happijännityksen vaihteluita valtimoveressä (Pa,O2) ja Pa, CO2: ssa tukemalla ilmanvaihtoa Cheyne-Stokes-syklin hengityskatkoksen aikana ja estää siten Pa: n,CO2: n heilahtelut hengityskatkoksen kynnyksen ylä-ja alapuolella. Suuri huolenaihe käyttö potilaan laukaisi koneellisen ilmanvaihdon aihe, joka on jo hyperventilating, on, että se voi aiheuttaa edelleen hallitsematon hyperventilaatio ja paheneminen hengityshäiriöt. Päinvastoin, koska ryhmä Tc, CO2 nousi nppv unen aikana (5.38±0.89 kPa hereillä verrattuna 5.48±1.00 kPa, (ns)), Ja vaihtelut veren kaasujen ja yritysten yhteiskuntavastuun olivat myös huomattavasti vähentyneet. Tc: n ja CO2: n muutokset nppv: n käytön aikana olivat kuitenkin vaihtelevia koko ryhmässä, mikä viittaa siihen, että yritysten yhteiskuntavastuun vähentämismekanismi ei välttämättä ole yhdenmukainen. Suurimmalla osalla potilaista havaittiin pieniä vaihteluita Tc: ssä, CO2: ssa NREM: n aikana verrattuna valveilla oleviin tasoihin, eikä ilmennyt ilmeistä spontaania hengitysponnistusta (pallean EMG: n puuttuminen) ilmanvaihdon aikana, oletettavasti siksi, että valtimoiden hiilidioksidi oli hengityskatkoksen kynnysarvon 7 alapuolella. Toisaalta Tc, CO2 nousi >0, 5 kPa kahdella spontaania/ajastettua tilaa käyttäneellä potilaalla, mutta näillä potilailla ilmeni myös pallean EMG: n täydellinen puuttuminen, mikä viittaa siihen, että he hengittivät myös hengityskynnyksen alapuolella. Kun otetaan huomioon, että muut kirjoittajat ovat panneet merkille pallean EMG: n huomattavan heikentymisen potilaan laukaiseman NPPV 32, 33: n aikana, näyttäisi siltä, että lisätutkimuksia, joissa käytetään herkempiä ponnistustoimenpiteitä, saatetaan tarvita NPPV: n mekanismin täydelliseen selvittämiseen. Nukahtamisen aikana potilailla oli nppv-hoidon aikana havaittavissa sekä spontaaneja ponnistusjaksoja (hyperpnean aikana) että poissaoloja (keskinen apnea). Näiden spontaanien hengitystoimintojen aikana NPPV kontrolloi minuuttituuletusta, mikä vaimensi ja vaimensi Sa: n,O2: n ja Tc: n,CO2: n muutoksia (kuva. 1b⇑). Vastaavaa mekanismia ehdottivat cherniack et al. 34 indusoidun CSR: n kumoamiseen kissoilla jatkuvan tekohengityksen aikana. Sen sijaan NCPAP: n uskotaan vähentävän yhteiskuntavastuuta lisäämällä valtimoiden hiilidioksidia, mikä vähentää hypokapnia 27: n aiheuttamaa epävakaata hengityskontrollia.

NPPV: n jäljellä olevat hengitystietapahtumat näyttivät liittyvän sekä ylähengitysteiden tukkeutumiseen että siihen, että tämä laite ei täysin säätänyt ilmanvaihdon tasoa Cheyne-Stokes-syklin hengityskatkoksen aikana. Nämä jäännöstapahtumat havaittiin pääasiassa nukahtamisen yhteydessä tai liikkeen herättämisen jälkeen, ja ne vaimenivat nopeasti ilmanvaihdon vaikutuksesta. EPAP-paineen keskiarvo 7, 9±2, 5 cmH2O oli korkea, mikä kuvastaa ylempien hengitysteiden ahtaumaa joillakin potilailla. Nämä obstruktiiviset jaksot eivät ole yllättäviä, ja useat kirjoittajat ovat kommentoineet ylähengitysteiden sulkeutumisen todennäköistä roolia keskiuniapnean patogeneesissä 35, 36. Kirjoittajat havaitsivat joitakin todisteita hengitysteiden okklusiivisesta ahtautumisesta seitsemällä yhdeksästä potilaasta, ja useat raportoivat myös okklusiivisen hengityskatkoksen, joka oli edeltänyt CHF: ää. Täydellinen nielun tukos keskeisen hengityskatkoksen aikana on myös suoraan visualisoitu käyttäen fibreoptista nasofaryngoskopiaa 37. Ylähengitysteiden tukos, joka todistettiin unen alkaessa, voi johtua joko spontaanista romahduksesta tai se voi saostua NPPV: stä. Ylähengitysteiden ahtauma ja glottisesta sulkeutumisesta johtuva okkluusio on dokumentoitu terveillä henkilöillä, kun hyperventiloitunut ei-invasiivisesti nukkuessa 38, 39. Tämä ei todennäköisesti ole mekanismi nykyisillä potilailla,koska Tc: tä, CO2: ta seurattiin ja hyperventilaatio minimoitiin. Hypokapnia voi aiheuttaa refleksi glottinen sulkeminen on merkittävä syy, miksi saavuttaa tehokas valvonta CSR paine valmiiksi laite, joka ei aiheuta hyperventilaatio on teoriassa toivottavaa. Tutkijat varoivat myös aiheuttamasta liiallista hyperventilaatiota NPPV: ssä, jolla voi olla muita haitallisia seurauksia, kuten kammioarytmia CHF 40: ssä.

NPPV: tä käytettäessä yleinen kiihottumisindeksi laski selvästi 42±6: sta 17±7·h−1: een. NPPV: llä Havaittujen herätteiden määrä oli verrattavissa tutkimuslaboratoriossa (20·h−1) 41 ja muilla (21·h−1) 42 normaaleilla koehenkilöillä havaittuun määrään. NPPV: n käyttö johti kevyen unen vähenemiseen ja siten unen rakenteen vakiintumiseen. Aiemmassa tutkimuksessa tekijöiden kanssa tilavuus valmiiksi ilmanvaihto osoitti vähentymistä vaiheessa 1 ja 2 nukkua ja kasvua SWS. Tämä voi olla merkki siitä, että hengityskatkoksia voidaan torjua tehokkaammin täysin säädellyllä ilmanvaihdolla. Huolimatta sen tehokkuudesta yritysten yhteiskuntavastuun ja unen pirstoutumisen vähentämisessä, tilastollisesti merkittäviä muutoksia univaiheiden kestossa ei havaittu tässä tutkimuksessa. Tämä saattaa johtua mukana olleiden potilaiden vähäisestä määrästä ja taustalla olevista poikkeamista unen rakenteessa, joita on havaittu sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joilla ei ole yhteiskuntavastuuta 5, 15. Nppv ei tilastollisesti muuttanut sykettä ensimmäisten 30 minuutin NREM-hoidon aikana, vaikka viidellä yhdeksästä potilaasta sydämen syke laski >9% NPPV-hoidon aikana. Lisätutkimukset ovat tarpeen selventää, että akuutti ja krooninen hemodynaamisia vaikutuksia NPPV vuonna CHF.

tekijät eivät käyttäneet virallista unilaboratorion akklimatisaatiota tai kontrolliryhmää osana tätä tutkimusta. Yhdeksästä tutkittavasta kahdeksan oli käynyt aiemmissa unitutkimuksissa ennen ilmoittautumista ja olivat siksi tottuneet laboratorioympäristöön. Näille koehenkilöille oli tehty myös ncpap-tutkimus laboratoriossa ja seitsemän oli aiemmin ollut mukana tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin volyymin esiasetetun ilmanvaihdon vaikutuksia uneen 20. Tämä edellinen tutkimus osoitti toistuvien unitutkimusten toistettavuuden sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joilla oli CSR. Lukuisat kontrolloidut tutkimukset ovat osoittaneet unitutkimustietojen toistettavuuden niillä potilailla, jotka satunnaistettiin kontrolliin ja lumelääkkeeseen 12, 14, 15, muut kirjoittajat ovat huomanneet polysomnografisten löydösten huomattavan johdonmukaisuuden näillä potilailla 43.

tässä tutkimuksessa tutkittiin NPPV: n akuutteja vaikutuksia CSR-potilailla. Kirjoittajat eivät pyrkineet arvioimaan pitkäaikaisen hoidon vaikutuksia kuolleisuuteen, sydämen toimintaan ja elämänlaatuun. On selvää, että lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan arvioida tämän hoidon vaikutuksia sydämen toimintaan ja ennusteeseen ja verrata noninvasiivista ilmanvaihtoa nykyisin ehdotettuihin hoitoihin, kuten happi-ja nccap-hoitoihin.

yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimus on osoittanut, että Cheyne-Stokesin hengitystä unessa voidaan tehokkaasti hoitaa käyttämällä noninvasiivista painetta edeltävää ilmanvaihtoa. Tämä unihengityksen paraneminen johtaa näillä potilailla kiihottumisen vähenemiseen ja unen laadun paranemiseen. Noninvasiivisen paineen esiasetettua ilmanvaihtoa on pidettävä mahdollisena hoitona Cheyne-Stokesin hengitykselle sydämen vajaatoiminnassa potilailla, jotka eivät saa vastetta tai siedä nenän jatkuvaa positiivista hengitystiepainehoitoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.