heart Disease: Heart Valve Disease

* Provider Directory Warunki użytkowania:

WebMD „Provider Directory” jest dostarczany przez WebMD do użytku przez ogół społeczeństwa jako szybki odnośnik do informacji o dostawcach. Katalog dostawców nie jest przeznaczony jako narzędzie do weryfikacji poświadczeń, kwalifikacji lub umiejętności jakiegokolwiek Dostawcy w nim zawartego. Włączenie do katalogu dostawców nie oznacza rekomendacji ani aprobaty, ani pominięcie w katalogu dostawców nie oznacza dezaprobaty WebMD.

zabrania się używania, pobierania, publikowania, sprzedaży, powielania lub „skrobania” w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek innym celu, katalogu dostawcy lub jakichkolwiek ofert danych lub innych informacji w nim zawartych, w całości lub w części, na jakimkolwiek nośniku.

Katalog dostawców jest dostarczany w stanie, w jakim jest. WebMD zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Nie ograniczając powyższego, WebMD nie gwarantuje ani nie oświadcza, że Katalog Dostawcy lub jakakolwiek jego część jest dokładna lub kompletna. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za komunikację z każdym dostawcą, z którym kontaktuje się za pośrednictwem katalogu dostawców. WebMD w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub kogokolwiek za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte przez użytkownika w oparciu o informacje zawarte w katalogu dostawców.

2

korzystanie z WebMD Provider Directory przez dowolny podmiot lub osobę do weryfikacji danych uwierzytelniających dostawców jest zabronione. Baza danych dostawcy, która napędza WebMD Provider Directory, nie zawiera informacji wystarczających do weryfikacji poświadczeń dostawcy zgodnie ze standardami Wspólnej Komisji ds. akredytacji organizacji opieki zdrowotnej (JCAHO), Krajowego Komitetu ds. zapewnienia jakości (NCQA) Komitetu Akredytacyjnego przeglądu wykorzystania (Urac).

korzystając z WebMD Provider Directory, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.