Bladder Cancer Message from One Community

Mwezi wa May unali mwezi wokumbukira za Matenda a khansa ya m’chikodzodzo. One Community MW mogwirizana ndi bungwe la World Bladder Cancer Patient Coalition akhala akudziwitsa anthu za matendawa kudzera mu njira zosiyanasiyana. Bambo Wisdom Nyirenda, omwe ndi mkulu wowona…

Bridging Communities: A Day at Tambala Community

Introduction: In a quaint rural area nestled amidst the landscapes of Lilongwe rural, an important event unfolded recently. It wasn’t just any gathering; it was a workshop aimed at forging a meaningful connection between the local youth, community leaders of…